500 GRAMMAR BASED CONVERSATION QUESTIONS

20/09/2023 08:49

500 Grammar Based Conversation Questions

Cuốn sách 500 Grammar Based Conversation Questions là một cách tuyệt vời để bạn thực hành ngữ pháp một cách tự nhiên và hấp dẫn. Cuốn sách này được sinh ra từ sự cần thiết trong các lớp học của riêng của tác giả. Tác giả đã phát hiện ra rằng hầu hết các sách giáo khoa chính của ESL đều dạy ngữ pháp nhưng lại thiếu nhiều cách để thực hành nó. Thông thường, nó chỉ là một số điền vào chỗ trống hoặc hoạt động phù hợp. Hoặc có lẽ một số hoạt động cảm thấy gượng ép và không tự nhiên.


 

Bài viết nổi bật
Trọn Bộ My First Grammar 1,2,3
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 6
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 5
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 4
CAMBRIDGE PRACTICE TESTS FOR IELTS 3
Các khóa học tại IELTS TRAINER
IELTS Launchpad
IELTS Launchpad

Liên hệ

GET IELTS 4.5+
GET IELTS 4.5+

Liên hệ

GET IELTS 5.5+
GET IELTS 5.5+

Liên hệ

GET IELTS 6.5+
GET IELTS 6.5+

Liên hệ

GET IELTS 7.5+
GET IELTS 7.5+

Liên hệ